LAW & JUSTICE REVIEW YAZIM VE YAYIN KURALLARI

20.07.2020     Yazım ve Yayın Kuralları    

Law and Justice Review Dergisi yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide yayımlanacak makalelerin aşağıda belirtilen yazım ve yayım kurallarına uygun olması gerekmektedir.

a) Dergide İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hakemli makalelere yer verilmektedir. En az iki hakemin olumlu görüşünü alan makaleler yayımlanması talebi ile yayın kurulunun onayına sunulur.

b) Dergi, altı ayda bir (Ocak ve Temmuz aylarında) yayımlanmaktadır.

c) Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Eğer başka bir yerde yayınlanmışsa da, telif hakkı yazara ait olmalıdır.

d) Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim ve ileri sürülen görüşler bakımından sorumluluğu yazarlara aittir.

e) Makalelerin lawandjusticereview@taa.gov.tr adresine makale gönderim formu ve taahütname ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.Makale gönderim formu ve taahütname “https://yayin.taa.gov.tr” adresinden temin edilebilir.

f) Makaleler, uluslararası standartlardaki bilimsel yayın ve yazı formatlarına uygun olmalıdır.

g) Makalelerde 14 kelimeyi aşmayan “Başlık”, 150-250 kelime arası “Özet” ve 3-8 kelime arası “Anahtar Kelimeler” bulunmalıdır. Makalelerde “Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler ile Giriş ve Sonuç” kısımlarına numara verilmemelidir. “Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler”in yazılan yabancı dilin yanı sıra Türkçe ve İngilizce de yazılması zorunludur.

h) Metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için OSCOLA kaynak stilinin 4. Edisyonu kullanılmalı ve dipnot atıf sistemi tercih edilmelidir.

i) Makalelerin ana bölümleri ve kaynakça 11, dipnotlar ise 9 punto ile yazılmalı, 1 satır aralığı ile "Times New Roman" karakteri kullanılmalı, metin iki yana yaslanmalı, sayfanın tüm kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

j). Makaleler, kaynakça dâhil 3.000 kelimeden az, 12.000 kelimeden çok olmamalıdır.

k) Yazarın akademik unvanı, adı ve soyadı, baş harfleri büyük olmak üzere makale başlığının altında ortalı olarak yazılmalıdır. Yazarın çalıştığı yer ismi ile elektronik posta adresi, adı ve soyadına ilişkin dipnotta belirtilmelidir.

l) Makalelerin yayımlanıp yayımlanmayacağı, makale yazarına e-posta ile bildirilir.

m) Yazar ve hakemlere ödenecek telif ve inceleme ücretleri, Türkiye Adalet Akademisi Yayın Yönetmeliği’nin 23. Maddesi uyarınca dergi yayınlandıktan sonra yazara ödenir.Hakem denetiminden geçen bir makalenin telif ücretinin % 20’si hakemlere ödenir.

n) Dergide yazısı yayımlanmış yazarlara ücretsiz iki adet dergi gönderilmektedir.

o) Dergide yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Türkiye Adalet Akademisine aittir. Makaleler, kaynak gösterilmeden başka bir yerde yayımlanamaz.

p) Derginin elektronik versiyonuna "https://yayin.taa.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.

*Not: Yazım ve yayım kuralları 04/06/2020 tarihli Yayın Kurulu Kararı ile güncellenmiştir.

ENGLISH

The Law and Justice Review is an internationally refereed journal that is published biannually. The articles to be published in the journal should comply with the writing and publishing rules stated below.

a) The journal publishes refereed articles in the English, German, French languages. The articles that receive the positive opinion of at least two referees are submitted to the approval of the publishing board with the request of publication.

b) The journal is published once in every six months(in January and July).

c) The articles that are sent to the journal should not have been published or sent for publishing before.Even if they have been published before, the copyright should belong to the author.

d) The responsibility of articles in terms of language, scientific terms and opinions advanced solely belongs to the author/s.

e) The articles should be sent to lawandjusticereview@taa.gov.tr address along with the Article Submission Form and the Submission Contract. The Article Submission Form and the Submission Contract are available at “https://yayin.taa.gov.tr”.

f) The articles should be compatible with the scientific publishing and writing formats at international standards.

g) The “Title” of the article should not exceed 14 words, it should include a “Summary” of 150-250 words and 3-8 “Keywords”. In the articles “Title, Summary, Keywords, Introduction and Conclusion" parts should not be given numbers. The “Title, Summary and Keywords” should also be written in Turkish and English beside the language that it has been written.

h) OSCOLA reference type 4th Edition should be used in-text citation and reference and footnote citation system should be preferred.

i) Main parts and reference sources of the article should be written by font size 11, footnotes should be written by font size 9, row space should be 1 and Times New Roman should be used as font type, text should be aligned to the left and the right, 2.5 cm space should be left on all edges of the page.

j) The articles that are sent to the journal cannot be less than 3000 or more than 12,000 words.

k) The academic title of the author, name and surname with their initials uppercase should be written centralized under the title of the article.The work place and e-mail address of the author should be indicated in the footnote regarding the name and surname.

l) The author is accordingly notified by e-mail about whether or not the articles shall be published.

m) The copyright royalty and review fee payable to the authors and referees is paid to the author as per the Article 23 of Publishing Regulation of the Justice Academy of Turkey after the journal is published. For an article that has passed referee auditing, 20% of the copyright royalty is paid to the referees.

n) Two journals are sent free of charge to the authors whose articles have been published in the journal.

o) The copyright of all the articles published in the journal belongs to the Justice Academy of Turkey.The articles cannot be published anywhere without showing any reference sources.

p) The electronic format of the journal could be accessed via "http://yayin.taa.gov.tr"

Note: Writing and Publishing Rules have been updated as per Publishing Board Decision dated 04/06/2020.