Hukuk Mantığı ve Tefsir

Ali Himmet BERKİ     23.07.2020     ISBN: 978 605 9095 54 9     BASKI: 1. Baskı, Ankara 2018     1602    

Kanunlar, mevzuatına müteallik umumî hükümlerle külli kaide ve meseleleri ihtiva eder. Kanun vazıı namütenahi hâdiseler ve teferruatıyla meşgul olmaz. Bu hukukçulara, hâkimlere düşen vazifedir. Bununla beraber gerek kanunlarda gerekse bir veya iki taraflı tasarruf ve bu tasarruflara müteallik vesikalarda kullanılan kelime ve ibarelerin kendilerine hass mânaları ve kanun vazıının ve tasarruf yapanların bir takım masatları vardır.

Söylenen ve yazılan sözler açık veya müphem olabilir. Bu kasden olabileceği gibi beyan kaidelerine riâyet edilmemek veya bir sehiv ve hata neticesi olmakta mümkündir. Çok defa kelime ve ibarelerden ne kasdedildiğini anlamak güç bir mesele halini alır. Bir sözün imâli mümkün oldukça ihmali cihetine gidilemeyeceğinden maksadı arayıp bulmak icap eder.

Sevki menfaatla alâkalılar; sözü, kanunu kendi menfaatlarına uydurmağa kalkışırlar. İbareler, siyak ve sibak ve hükümlerin illet ve menatları ve lisan kâideleri çerçevesinde maksada uygun olarak tefsir olunmak gerektir.

İşte, bu tefsir ilmi bu zaruretten doğmuştur.İslâm hukukçuları daha bidayette bu ihtiyacı anlıyarak “Usulü fıkıh” ve tâbiri âharla “hikmeti teşri” adı verilen bir ilim meydana getirmişlerdir.2 Bu sayede fıkıh feyyaz bir cereyan almış ve inkişaf etmiştir.

 

SATIŞ FİYATI: 15,00 ₺